REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO KRASNAL W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN. 18.05.2020R.- REGULAMIN W CZASIE EPIDEMII | Przedszkole i Żłobek Krasnal - Marki ul. Żabia 7

Facebook Google

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO KRASNAL W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN. 18.05.2020R.- REGULAMIN W CZASIE EPIDEMII

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO KRASNAL W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DN. 18.05.2020R.- REGULAMIN W CZASIE EPIDEMII

Regulamin przygotowano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. Od dnia 18.05.2020 częściowo wznawiamy działanie Niepublicznego Przedszkola I Klubu Dziecięcego Krasnal w Markach, przy ulicy Żabiej 7. 

  1. W czasie epidemii czas otwarcia placówki jest skrócony do 16.30. Do tej godziny należy odebrać dzieci.

 2. Przedszkole i Klub Dziecięcy zapewnia środki potrzebne do bezpiecznego i higienicznego działania placówki. Personel zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej.

 3. Kontakt z dyrekcją oraz personelem możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

 4. W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczba oddziałów  (grup) oraz liczebność dzieci została ograniczona. Dzieci uczęszczają do stałych grup.

 5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości opieki nad dzieckiem w Przedszkolu i Klubie Dziecięcym Krasnal proszeni są o wcześniejszy kontakt z dyrekcją. 

 6. W przypadku zapełnienia grup pierwszeństwo w uczęszczaniu do placówki mają dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości połączenia pracy z opieką w domu i nie mogą zapewnić dziecku opieki (praca wymaga wyjścia z domu, niemożliwość pracy zdalnej). 

  1. Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo  również mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 7. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób trzecich.

  1. Osoby przyprowadzające dziecko nie mogą wejść do przedszkola. Wejście dla osób dorosłych możliwe jest jedynie do przedsionku. Rozstanie z dzieckiem następuje w pierwszych drzwiach wejściowych.

 8. Dorośli oraz dzieci powyżej 4 rż, powinni być zaopatrzeni w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola. Dodatkowo dorosły obligatoryjnie musi być zaopatrzony we własną osłonę ust i nosa, rękawiczki oraz musi zdezynfekować ręce przed wejściem do placówki.

  1. Przy wejściu do budynku umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci tym płynem. Dziecko po wejściu do przedszkola myje ręce wodą z mydłem.

 9. Nauczyciel po odbiorze dziecka dezynfekuje sobie oraz dziecku ręce (zgodnie z zaleceniami), mierzy dziecku temperaturę oraz pomaga przebrać się w szatni. Następnie dziecko zostaje zaprowadzone do grupy.

 10. Rodzic/Opiekun musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka. Temperatura będzie mierzona trzy razy w ciągu dnia: na wejściu, w ciągu godziny po wejściu do placówki, przed wyjściem.

 11. Wyniki pomiarów będą zapisywane w karcie informacyjnej dziecka, która zostanie stworzona do monitorowania stanu zdrowia dziecka. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zostanie przekazana organom służby zdrowia.

 12. Na terenie przedszkola nauczyciele oraz dzieci nie mają obowiązku przebywania w maseczce.

 13. Grupy dzieci przebywają w wyznaczonych, stałych salach. Do grup przyporządkowani są ci sami opiekunowie, w celu unikania rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

 14. Plan dnia może zostać zmieniony w zależności od potrzeb w danym dniu.

 15. Od 18.05 w placówce sprawowana będzie opieka nad dziećmi, nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne dla wszystkich dzieci.

 16. Na czas ograniczeń w funkcjonowaniu placówki odwołane zostają wszystkie zajęcia dodatkowe, uroczystości i teatrzyki.

 17. Zgodnie z rekomendacjami, do odwołania rezygnujemy z mycia zębów przez dzieci w placówce.

 18. Dzieci w swoich grupach będą wychodzić na przedszkolny plac zabaw. Nie będą organizowane spacery i wyjścia poza teren przedszkola.

 19. Sale będą wietrzone minimum raz na godzinę. 

 20. Jeśli będzie taka możliwość, dzieci młodsze będą leżakowały z zachowaniem bezpiecznego odstępu między leżakami. Po użyciu leżaki będą czyszczone i dezynfekowane, a pościel odpowiednio często oddawana do prania.

 21. Z pomieszczeń usunięte będą przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować (dywany, drobne zabawki, puzzle itd.) oraz pluszowe zabawki. Pozostałe elementy będą regularnie wycierane płynem do dezynfekcji i/lub wodą z mydłem.

 22. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk, do których należy się stosować.

 23. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na utrzymanie wysokiej higieny, mycia oraz dezynfekcji stanowisk pracy, łazienek, sal, sprzętu kuchennego oraz klamek, włączników, blatów, poręczy itp.

 24. Personel będzie dbał, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem- szczególnie po przyjściu z dworu, przed i po jedzeniu, po wyjściu z toalety. 

 25. Rekomenduje się regularne przypominanie dzieciom przez Nauczycieli i Rodziców, w domu i w przedszkolu, o  podstawowych zasadach higieny- konieczności częstego mycia rąk, unikaniu dotykania okolic twarzy (oczy, ust, nosa), niepodawaniu ręki, zachowaniu odpowiedniego dystansu.

 26. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i podejrzenia zakażenia COVID-19 dziecko zostanie odizolowane w przeznaczonej do tego sali. Rodzic po telefonie z placówki  odbiera dziecko najszybciej jak to możliwe, jednak w czasie nie dłuższym niż 60 minut. W przypadku nieodebrania dziecka lub braku możliwości kontaktu zawiadamiane zostają odpowiednie organy służby zdrowia.

 27. W placówce przebywać mogą jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o podejrzeniach choroby, odbywanej kwarantannie lub izolacji domownika. Dziecko, które miało styczność z osobą chorą nie zostanie przyjęte do przedszkola i klubu dziecięcego aż do okresu zakończenia okresu kwarantanny/izolacji.

 28. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz procedur dotyczących powrotu dzieci po częściowym wznowieniu działania Przedszkola i Klubu Dziecięcego Krasnal.

 29. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione deklarują stosowanie się do wytycznych MZ, MEN, MRiPS, GIS, wewnętrznych dokumentów oraz zgodę na realizowanie ich przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także stosowaniu się do zaleceń dyrekcji i personelu w tym zakresie. W przypadku braku możliwości opieki nad dzieckiem wynikających z powyższych dokumentów, Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione nie będą zgłaszać roszczeń.

 30. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione zdają sobie sprawę z zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia, powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym. Dobrowolnie i na własną odpowiedzialność Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na objęcie dziecka opieką w placówce, nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka, bądź członków rodziny na COVID-19 (lub powikłań), które mogłyby być związane z pobytem dziecka w placówce.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO/Z PLACÓWKI

 1. Na czas częściowego otwarcia placówki rodzice/opiekunowie mogą wypisać czasowe upoważnienia do odbioru dziecka. Zaleca się, aby unikać upoważniania osób powyżej 60 roku życia. Nowe upoważnienie może wskazać maksymalnie dwie osoby.

 2. Dorosły przyprowadzając i odbierając dziecko musi rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności- bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). W przypadku braku wymienionych zabezpieczeń opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

 3. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do szatni. Dziecko odbierane jest przez nauczyciela w przedsionku wejściowym do placówki.

 4. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. Dotyczy również oczekiwania na weście do placówki, zachowanie zasady 1 rodzic z dzieckiem.

 5. Dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

 6. Do placówki może zostać przyprowadzone jedynie dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych). Dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel, temperatura, wymioty, biegunka itp.) będą odsyłane do domu. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja medyczna i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

 7. Osoby przyprowadzające dziecko codziennie informują nauczyciela o stanie zdrowia dziecka przez podpisanie stosownego oświadczenia (w załączniku). Oświadczenie dostarczane jest codziennie i jest informacją niezbędną do przyjęcia dziecka. W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia istnieje możliwość pobrania druku w przedszkolu, po wcześniejszym poinformowaniu.

 8. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, albo mieliście kontakt z taką osobą, dziecko nie może uczęszczać do placówki. W takim przypadku domownicy muszą pozostać w miejscu przebywania i stosować się do zaleceń służb sanitarnych.

 9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, dziecko nie może przynosić do placówki zabawek i innych przedmiotów zabranych z domu (butelki, torby, plecaki, misie, lalki, auta) bez potrzeby.

 10. W celu zapobiegania spotykania się dzieci z różnych grup w placówce zorganizowane zostały godziny przyprowadzania do przedszkola (opiekunowie będą czekali na dzieci):

 • 6.30-6.45 GRUPA I

 • 6.50- 7.05 GRUPA II

 • 7.25-7.55 GRUPA I

 • 8.00- 8.30 GRUPA II

  1. Ze względów organizacyjnych, poza tymi godzinami dzieci nie będą mogły wejść do budynku.

  2. Dzieci muszą uczęszczać do stałej grupy. Przyprowadzanie dziecka należy zorganizować tak, aby jej nie zmieniało.

  3. Rodzice/Opiekunowie deklarują godziny uczęszczania dziecka do placówki.

 1. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem przy furtce i przy drzwiach wejściowych poczekać na nauczyciela, który przygotuje dziecko do wyjścia.

 2. Po przygotowaniu dziecka do wyjścia, dziecko nie wraca do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, może to odebrać następnego dnia.

15 maja 2020
zdjecie

ACTIVENET - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry